Education Time !!

การศึกษาคือพื้นฐานของความสำเร็จที่เปรียบเสมือนเป็นบันไดที่เป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของชีวิต เพราะเมื่อเราได้รับการศึกษาที่ดั และเหมาะสมย่อมส่งผลให้ตัวเรานั้นสามารถใช้ความรู้ และความสามารถที่เรียนมาเพื่อก่อประโยชน์ให้ตัวเรา และประเทศชาติ

Read More

Education Topic

"เพราะการศึกษาเป็นบันไดก้าวแรกสู่ความสำเร็จ"
แต่เมื่อไหร่ที่พักหรือต้องการศึกษากีฬาให้ดูบอลเพราะเป็นกีฬาที่คนส่วนใหญ่นิยม

การศึกษาต่อในต่างประเทศ

“เรียนรู้ระบบการศึกษาของไทยเพื่อเป็นบันได้ปูทางไปสู่การศึกษาต่อในต่างประเทศ”

การหาความรู้นอกห้องเรียน

“เพราะความรู้นั้นไม่ได้มีแต่ในห้องเรียนบางครี้งการหาความรู้จากนอกห้องเรียนก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะความรู้นั้นเราสามารถหาได้จากทุกสถานที่”

การศึกษาที่ไม่สิ้นสุด

“เพราะการศึกษาไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะว่าเราสามารถศึกษาหาความรู้ได้ตลอดชีวิต “

Embrace the Near Win

"จงยอมรับภาวะที่เกือบชนะ "

View Detail

Topic Update!

05 Sep

5 อันดับ สกุลเงินที่ถูกที่สุดในโลก

เรามาพูดถึง 5 อันดับสกุลเงินที่มีมูลค่าถูกที่สุดในโลก จะมีสกุลเงินของประเทศไหนกันบ้าง จะมีสกุลเงินที่เราคิดไว้รึเปล่ากันนั้นไปดูกันเลย

05 Sep

Interactive Learning การศึกษาที่ผู้เรียนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์

       Interactive learning คือ การศึกษาในแนวที่ผู้เรียนนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนผ่านรูปแบบต่างๆ ที่สามารถ “ตอบได้” กับผู้เรียน หรือเรียกง่ายๆสำหรับการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ว่า “การเรียนรู้แบบตอบโต้” นั้นเอง ซึ่งหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญของการเรียนรู้ในรูปแบบตอบโต้นั้น คือ “ข้อมูลข่าวสาร” และรวมไปถึงรูปแบบในการที่จะออกแบบสื่อการสอนที่ทำให้ดึงดูดใจผู้เรียน สิ่งนี้จะสามารถที่จะทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดความรู้สึกที่อยากจะเรียนมากยิ่งขึ้น อยากเรียนรู้มากขึ้นไปอีก

01 Sep

 เรียนรู้ระบบอิสลามกับระบบการศึกษาเป็นอย่างไร

อิสลามกับระบบการศึกษาเป็นอย่างไร             อิสลามกับระบบการศึกษา การศึกษาในอิสลามนั้นไม่ใช่แค่การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์หรือทักษะจากชนรุ่นหนึ่งไปยังชนอีกรุ่นหนึ่งเท่านั้น  แต่ระบบการศึกษาของอิสลามนั้นมีความหมายที่กว้างขวางและครอบคลุมทุกด้าน ถือได้ว่าอิสลามนั้นมองว่า การศึกษาเป็นกระบวนการที่อบรมบ่มเพาะสติปัญญา ร่างกายและจิตวิญญาณ เพื่อผลิตมนุษย์ที่สมบูรณ์กันเลยทีเดียว     การศึกษาในอิสลามจะมีความหมายที่ครอบคลุมดังต่อไปนี้ ดัรบียะฮ์ หมายถึง การอบรม และการขัดเกลาจิตใจ ตะอ์ลีม หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ทั้งความรู้ทางสาสนาและความรู้ทางโลก ตะอ์ดีบ หมายถึง การอบรมบ่มนิสัยให้มีซึ่งคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงระเบียบวินัย      การศึกษาของอิสลามนั้นถือว่าจะมีลักษณะที่เฉพาะครอบคลุมดังนี้ เป็นการศึกษาตลอดชีพ เป็นการพัฒนาทุกส่วนของความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิญญาณ สติปัญญา ร่างกาย และสังคม เป็นการสนองตอบวัตถุประสงค์ของการสร้างมนุษย์ ตามความเชื่อของอิสลาม นั้นคือเพื่อเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นตัวแทนของพระองค์บนผืนแผ่นดิน …