มาดูผลการจัดอันดับการศึกษาของไทยปีล่าสุดกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง


  องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD  เป็นองค์การที่จัดสอบเพื่อวัดผลประเมินผลนักเรียนทั่วโลกในทุก ๆ 3  ปี  เพื่อนำผลที่ได้มาจัดอันดับว่าประเทศใดอยู่ในอันดับใดบ้าง  โดยการสอบนี้เรียกว่า  การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  PISA โดยได้จัดสอบขึ้นปีล่าสุดคือปี 2015  และจากการวัดผลประเมินผลครั้งนี้มีข้อกำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันเป็นเยาวชนอายุ  15  จากทั้งหมด  72  ประเทศ  ซึ่งเป็นจำนวนทั้งหมดกว่า  500,000  คน  โดยการจัดสอบเป็นระบบใหม่โดยใช้คอมพิวเตอร์  ซึ่งผลการสอบการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  PISA 2015  ในครั้งนี้  ประเทศไทยได้คะแนนจากการสอบและได้รับการจัดอันดับ  ดังนี้

–  วิชาวิทยาศาสตร์  ได้  421  คะแนน  อยู่อันดับที่  54

–  วิชาคณิตศาสตร์  ได้  409  คะแนน  อยู่อันดับที่  54

–  วิชาการอ่าน  ได้  415  คะแนน  อยู่ดับดับที่  57

โดยผลการสอบของประเทศไทยทุกวิชานั้นได้อันดับลดลงจากการจัดสอบครั้งที่แล้วคือ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  PISA 2012  ทุกวิชา  โดยวิชาที่คะแนนตกมากที่สุดคือวิชาการอ่าน

ส่วนประเทศที่คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสามวิชามากที่สุด  เรียงตามอันดับ   10  อันดับ  ได้แก่

  1. สิงคโปร์
  2. ฮ่องกง-จีน
  3. ญี่ปุ่น
  4. มาเก๊า-จีน
  5. เอสโตเนีย
  6. ไต้หวัน
  7. แคนาดา
  8. ฟินแลนด์
  9. เกาหลีใต้
  10. จีน-4 มณฑล

จะเห็นได้ว่าส่วนมากประเทศที่ติดอันดับเป็นประเทศจากเอเชียทั้งสิ้น  นอกจากนั้นประเทศเวียดนามยังไต่อันดับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่  8  จากวิชาวิทยาศาสตร์  อับดับที่  21  จากวิชาคณิตศาสตร์  และอันที่  27  จากวิชาการอ่านอีกด้วย    ซึ่งนำหน้าประเทศไทยไปทุกวิชาเลยทีเดียว  ถือได้ว่าเวียดนามมีการพัฒนาทางด้านการศึกษาสูงและไวมาก  จากเดิมที่อันดับอยู่ล้าหลังกว่าไทย  มาปีนี้เวียดนามแซงไทยไปแล้วทุกวิชา  จึงเป็นโจทย์สำคัญสำหรับการศึกษาไทยแล้วว่า  เกิดอะไรขึ้นกับการศึกษาไทยในขณะนี้  เพราะขณะที่ทุกประเทศในแถบเอเชียมีแต่พัฒนาขึ้นไปสู่อันดับต้น  ๆ  แต่เรากลับตกอันดับส่งผลให้ทราบว่า  การศึกษาไทยเราแย่ลงทุกขณะ  ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องยอมรับว่าระบบการศึกษาของไทยนั้นล้าหลัง  ถึงเวลาที่จะต้องโละระบบการศึกษาแบบเก่าแก่ดั้งเดิม  ถึงเวลาแล้วที่เราต้องยอมรับระบบการศึกษาจากประเทศอื่น ๆ ที่เขามีการพัฒนาแล้วนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยของเรา  เพราะไม่อย่างนั้นเราก็ต้องย่ำอยู่กับที่  ส่งผลให้การพัฒนาประเทศที่มีอยู่ล้าหลังตามไปด้วย  ทางออกที่ดีทางหนึ่งคือ  ประเทศไทยควรยึดหลักประเทศที่มีอันดับก้าวขึ้นมาสู่อันดับต้น ๆ ในเอเชียเพื่อเป็นแนวทางนำร่องการศึกษาเพื่อให้พัฒนาและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ