ทฤษฎีการพัฒนาทีมงาน

มารู้จักกับ ทฤษฎีการพัฒนาทีมงาน คืออะไร ?

‘การพัฒนาทีมงาน’ เป็นแนวคิดหนึ่งของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องพึงมี แน่นอนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงานนั้น มีมากมายหลายข้อ เช่น วัสดุ , การบริหาร , การจัดการ และ มนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัย ‘มนุษย์’ มักเกิดความเสี่ยงทางอารมณ์ต่างๆตามมามากมาย เช่น ความรู้สึก , การทำผิดพลาด , การถูกวิพากษ์วิจารณ์ เป็นต้น เพราะฉะนั้นในสังคมการทำงาน พนักงานแต่ล่ะคนจึงจำเป็นต้องรู้ถึงวิธีปกป้องคุณค่าของตนเองจากการมองของผู้อื่นด้วย และผู้ที่จะให้การสนับสนุนที่จะกลายมาเป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่และกลายมาเป็นแรงกำลังใจสำคัญได้ ก็คือ ‘ผู้บริหาร’ นั่นเอง โดยปัจจัยที่มีความสำคัญในการทำงานภายในองค์การหนึ่ง นั่นก็คือ ‘มนุษย์’  ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบ อันมีต่อบรรยากาศในการทำงานของสมาชิก ให้เป็นไปอย่างราบรื่น และเป็นไปในทิศทางสร้างสรรค์ โดยมีการสนับสนุนเกื้อกูลกัน , ช่วยกันแก้ปัญหา , ช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรค ตลอดจนร่วมมือกันกำจัดความยุ่งยากไปให้พ้น เป็นเรื่องการทำงานเป็นทีมด้วยกันทั้งสิ้น

การทำงานเป็นทีม จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ทำงานได้อย่างสอดประสานกัน

ทฤษฎีการพัฒนาทีมงาน
ทฤษฎีการพัฒนาทีมงาน

จากการอาศัยศักยภาพของผู้คนทุกคนในกลุ่ม เพื่อทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการคิด , วางแผน ตลอดจนแก้ปัญหาร่วมกัน เรียกได้ว่าเป็นการรวมพลัง ซึ่งจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพของกลุ่ม เพิ่มสูงขึ้นได้ โดยการทำงานเป็นทีมนั้น ผลงานที่ได้จากทีมย่อมมากกว่า ผลงานของพนักงานแต่ละคนที่ทำงานเพียงคนเดียวแล้วค่อยนำมารวมกัน เพราะฉะนั้น การทำงานเป็นทีมจึงเป็นวิธีการได้ผลมากที่สุด ซึ่งจะนำมาปรับปรุงพร้อมผลักดันประสิทธิผลในการทำงาน อันเป็นผลให้สมาชิกทุกคนกลุ่มพร้อมจะร่วมในกิจกรรม และเมื่อเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มใจ ก็จะเกิดความผูกพันซึ่งกันพร้อมช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มได้เป็นอย่างดี

การปรับปรุงคุณภาพของสมาชิกภายในกลุ่ม

เป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วว่า การนำบุคคลซึ่งมีนิสัยต่างกัน มีความเก่งในด้านต่างๆซึ่งต่างกัน มารวมตัวกันย่อมเกิดความไม่เข้าใจกันบ้าง หากแต่ ‘ทฤษฎีการพัฒนาทีมงาน’ มีความเชื่อว่าถ้าพยายามมองปัญหา และมุ่งปรับปรุงคุณภาพความสัมพันธ์ซึ่งมีต่อกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ตลอดจนมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม กับงานที่กลุ่มกำลังทำ ก็จะช่วยให้ขั้นตอนปฏิบัติงานนั้น เกิดประสิทธิผลพร้อมดำเนินไปจนบรรลุเป้าหมายตามต้องการขององค์การ

สำหรับปัจจัยหลักในการปรับปรุงนี้ เริ่มจากขั้นตอนสร้างพื้นฐานสำคัญที่เกี่ยวกับความรู้ , ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม  จนกกระทั่งนำไปสู่ขั้นตอนพัฒนาทีมงานได้อย่างยั่งยืน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป เพราะต้องอาศัยเทคนิค รวมทั้งวิธีมากมายหลายอย่างที่จะสร้างทีมงานให้แกร่ง รวมทั้งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นต้องมาจากผู้บริหารที่มีฝีมือพร้อมทั้งเปิดกว้างนั่นเอง