การพัฒนาศักยภาพคน

มารู้จักแนวทางใน ‘การพัฒนาศักยภาพคน’ คืออะไร ?

‘การพัฒนาศักยภาพคน’ คือ การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการในด้านต่างๆ รวมทั้งพุ่งไปยังเป้าหมายของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์พร้อม หรือเพื่อเป็นการปรับตัวให้มีความสอดคล้องกับสิ่งที่สังคมคาดหวัง เพราะฉะนั้น ‘การพัฒนาศักยภาพคน’ จึงเป็นเรื่องมีคุณค่าอีกทั้งยังมีความจำเป็นต่อการยกระดับชีวิต

อีกด้วยการพัฒนาศักยภาพคนสิ่งที่คุณเองก็ทำได้

การพัฒนาศักยภาพคน
การพัฒนาศักยภาพคน
 • มนุษย์เป็นสัตว์ฝึกได้
 • ตามวัฎจักรของธรรมชาติแล้ว ย่อมมีการพัฒนาพร้อมเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
 • อ้างอิงจากวิทยาศาสตร์ มนุษย์ประกอบด้วยกลไกการรับรู้ ทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้มากมายกว่าที่ตัวเองคิด

การเป็นมนุษย์ที่แท้จริง คือ การฝึกฝนพร้อมพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เนื่องจาก

 • มนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถฝึกฝนเรียนรู้ได้
 • มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงจำต้องมีการพัฒนาตัวเองให้เข้ากับสภาพสังคมนั้นๆ ได้อย่างกลมกลืน
 • สร้างความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นจริง ในการนำมาพัฒนาสังคม , การเมือง , เศรษฐกิจ , สังคม ตลอดจนเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
 • แน่นอนว่า มนุษย์ ย่อมมีการเจริญเติบโตตามกาลเวลาที่มากขึ้น อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆ เริ่มจากช่วงของการเรียนรู้พัฒนาอันเป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วงเริ่มต้น ลากยาวไปจนไปถึงช่วงเริ่มถดถอยหรือ ในยามชรานั่นเอง

‘การพัฒนาศักยภาพคน’ มีความสำคัญมากต่อมนุษย์

 • ทำให้มนุษย์ยกระดับความรู้ , ความสามารถ รวมทั้งมีสติปัญญาสูงขึ้น
 • ทำให้มนุษย์ มีความเจริญก้าวหน้าจนกกระทั่งได้รับความสำเร็จในสิ่งต้องการ ตลอดจนบรรลุหน้าที่การทำงานและสังคม
 • ช่วยให้มนุษย์ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยล้ำแข้งของตนเอง อีกทั้งยังสามารถอยู่ร่วมกับสังคมที่มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันได้
 • พัฒนามนุษย์ให้เป็นคนดี มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อทั้งตัวเอง , ผู้อื่น และสังคม

สำหรับแนวคิดพื้นฐานในขั้นตอน ‘การพัฒนาศักยภาพคน’ ที่นำมาพัฒนาตนเองได้นั้น จะต้องเป็นผู้มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัวเองอย่างแรงกล้า ออกจากประสบการณ์เดิมๆซึ่งเคยประสบพบเจอมา โดยมีทั้งความเชื่อตลอดจนแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาตนเองอย่างถูกต้อง โดยจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาตนเองนั้น ได้รับประสบความสำเร็จ