ห้าสถาบันยอดนิยมที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในกรุงเทพฯ

            – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

               เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2442 ตั้งอยู่เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในสาขาปริญญาโทและปริญญาเอกนั้นจุฬาลงกรณ์เปิดหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส่วนปริญญาเอกนั้นเปิดในหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต และบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

            – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

               เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 ของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2477 เดิมทีนั้นก่อตั้งในชื่อ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง เน้นสอนหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง เปลี่ยนชื่อมาเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ พ.ศ.2495 และมีการเพิ่มหลักสูตรอื่น ๆ เข้าไปเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น เดิมทีตั้งอยู่ที่ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ แต่เนื่องจากการขยายหลักสูตร เปิดรับนักศึกษามากขึ้น สถานที่คับแคบเนื่องจากอยู่ในเมืองไม่สามารถขยายได้ จึงมีการสร้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งใหม่ที่จังหวัดปทุมธานี แต่ที่ท่าพระจันทร์ก็ยังอยู่โดยใช้สอนในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ปัจจุบันมหาวิทยาธรรมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท ได้แก่ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษวิทยามหาบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับปริญญาเอกหลักสูตรทีเปิดสอนได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

            – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 3 ของประเทศไทยและเป็นแห่งแรกที่เปิดสอนเกี่ยวกับวิชาเกษตรโดยตรง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2486 ตั้งอยู่เขตบางเขน กรุงเทพฯ ปัจจุบันมีการขยายสาขาไปยังต่างจังหวัดถึง 4 สาขา ได้แก่นครปฐม ชลบุรี สกลนคร และสุพรรณบุรี หลักสูตรปริญญาโทเปิดสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ครุศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปริญญาเอกเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต และศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

– สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สพบ.)

หรือที่นิยมเรียกกันว่านิด้า เป็นสถาบันของรัฐที่เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรเอ็มบีแห่งแรกของประเทศไทยและได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันระดับต้น ๆ ของเอเชียอยู่เสมอ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2509 ตั้งอยู่เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ หลักสูตรปริญญาโทที่เปิดสอนได้แก่ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการมหาบัณฑิต ส่วนปริญญาเอกได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และการจัดการดุษฎีบัณฑิต

            – มหาวิทยาลัยรามคำแหง

               สถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่รับบุคคลเข้าโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน เมื่อถึงเวลาก็ไปสอบอย่างเดียว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 ตั้งอยู่เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในหลักสูตรนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ปัจจุบันได้เปิดสาขาไปทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา และมีการขยายไปยังต่างประเทศด้วย  หลักสูตรปริญญาโทที่เปิดสอนได้แก่ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรปริญญาเอกที่เปิดสอนได้แก่ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ที่มา