มาดูกันว่า การศึกษามีความสำคัญมหาศาลเพียงใดทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ

การศึกษา  เป็นกระบวนการเรียนรู้จากการได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลหรือจากสื่อใด ๆ ไปสู่บุคคล  เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งความรูเหล่านี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์  พัฒนาให้มนุษย์ได้เติบโตทั้งทางด้านสมอง  สติปัญญา  ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม  และสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน  มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น  มีการจัดทำและนำเครื่องมือต่าง  ๆ  ที่ทันสมัย  สามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนรู้ได้เข้าใจและมีความรู้ได้ง่ายขึ้น  ประเทศไทยนั้นเห็นความสำคัญของการศึกษา  จึงได้มีตรากฎหมายการศึกษาภาคบังคับ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ที่ให้ผู้ได้รับความรู้ได้ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  โดยการศึกษานั้นมี  3  รูป  ดังนี้

การศึกษาในระบบ

เป็นการศึกษาตามหลักสูตรที่มีการกำหนดองค์ความรู้  วิธีการศึกษา  ระยะเวลา  และจุดมุ่งหมายที่แน่นอน  อีกทั้งมีการวัดผลและประเมินผล  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มที่

การศึกษานอกระบบ

เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นขององค์ความรู้  วิธีการศึกษา  ระยะเวลา  รูปแบบวิธีจัดการศึกษา  ระยะเวลา

ตลอดจนการวัดผลประเมินผล  เพื่อให้ผู้เรียนกลุ่มที่มีความจำเป็นโดยไม่สามารถไปเรียนตามระบบการศึกษาในระบบได้  รัฐบาลจึงได้จัดการศึกษานอกระบบ  โดยมีจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  และศูนย์การเรียนรู้นอกระบบขึ้น เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่สามารถศึกษาในระบบได้  ส่วนหลักสูตรและเนื้อหานั้น  ก็มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการและสภาพปัญหาของผู้เรียน

การศึกษาตามอัธยาศัย

เป็นการศึกษาที่กำหนดให้ผู้เรียนนั้นสามารถศึกษาเล่าเรียนได้ด้วยตนเอง  ตามความพร้อม  ความสนใจ  โอกาส  และศักยภาพของแต่ละบุคคล  โดยสื่อในการศึกษานั้นจะไม่กำหนดอยู่ที่สื่อการเรียนรู้หรือตัวบุคคลอย่างเดียว  แต่ยังสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากทั้งประสบการณ์  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ

ความสำคัญของการศึกษา

การศึกษาส่งผลให้เกิดความรู้  ความรู้นั้นสามารถนำมาใช้พัฒนาคนให้มีความสามารถที่จะใช้ประกอบอาชีพและเอาตัวรอดได้  รวมทั้งช่วยขัดเกลาคนให้มีจิตสำนึกและคุณธรรม  เป็นผู้เจริญทางปัญญาและจิตใจ  ซึ่งคนเหล่านี้นอกจากจะสามารถพัฒนาตนเองแล้ว  ยังส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศได้ด้วย  เราจึงสามารถเรียบเรียงความสำคัญของการศึกษาได้  ดังนี้

–  ช่วยขัดเกลาให้ผู้ได้รับการศึกษามีจิตใจอันดีงาม  มีจิตสำนึกและคุณธรรม  รู้ว่าสิ่งใดควรทำ  ไม่ควรทำ

–  ช่วยให้ผู้ได้รับการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี  และใช้ความรู้ที่ได้รับไปดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข  สามารถประกอบอาชีพที่  เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

–  ผู้ที่ได้รับการศึกษาที่ดี  จะสามารถช่วยเกื้อหนุนประเทศชาติให้สามารถธำรงอยู่สืบไปอย่างมั่นคง  สืบเนื่องจากการศึกษานั้น  จะเป็นการปลูกฝังให้ผู้ได้รับการศึกษารู้จักรักและหวงแหนในประเทศชาติของตน

–  ประเทศชาติที่มีการศึกษาที่ดี  จะทำให้มีพลเมืองมีศักยภาพ  ส่งผลให้การพัฒนาประเทศก้าวล้ำตามไปด้วย   ส่งผลให้ทัดเทียมต่อนานาอารยประเทศได้

รู้อย่างนี้แล้ว เด็กและเยาวชนทั้งหลายจึงควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อนำความรู้มาพัฒนาทั้งตนเอง  สังคม และประเทศชาติต่อไปนะคะ