Christopher Emdin

Teach Teachers how to Create Magic จงสอนให้ครูรู้จักวิธีร่ายมนต์ คริสโตเฟอร์ เอมดิน (Christopher Emdin) คือครูที่มากความสามารถคนหนึ่งที่มีเทคนิคในการสอยราวกับกำลังร่ายมนต์ ด้วยเทคนิคในการดึงเอาความสนใจจากผู้เรียนให้มาสนใจในสิ่งที่สอย และเข้าก็ได้แสดงเทคนิคนั้นใน Ted Talk เพื่อดึงความสนใจของผู้ฟัง

Elizabeth Gilbert

Success, Failure, and the Drive to Keep Creating ความสำเร็จ ความล้มเหลว และแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์ต่อไป อลิซาเบธ กิลเบิร์ต (Elizabeth Gilbert) นักวิชาการ และนักเขียนชื่อดัง ที่ประสบความสำเร็จกับหนังสือเรื่อง (Eat Pray Love) แต่ในความจริงนั้นเขาถูกปฎิเสธ และล้ม้เหลวมาหลายต่อหลายครั้ง จนเขาได้คนพบสัจธรรมว่า การเป็นครูนั้นต้องสอนอย่างพากเพียร และต้องรักในอาชีพที่ทำ เปรียบเสมือนโรงเรียนคือ”บ้านหลังที่สอง

Rita Pierson

Every Kid N”eeds a Champion เด็กทุกคนต้องการแชมเปี้ยน ริต้า เพียร์สัน (Rita Pierson) ถือว่าเป็นตัวอย่างของครูที่เข้าใจนักเรียน ด้วยประสบการณ์สอยมากถึง 4 ทศวรรษ ด้วยเทคนิคการสอนที่เป็นกันเอง สามารถเข้าถึงจิตใจของนักเรียน โดยริต้าให้คำนิยามว่า การที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้นั้นต้องเรียนในสิ่งที่ชอบกับคนที่ชอบนั้น จะทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนยิ่งขึ้น ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และผู้สอนนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง