เรียนรู้ระบบอิสลามกับระบบการศึกษาเป็นอย่างไร

อิสลามกับระบบการศึกษาเป็นอย่างไร             อิสลามกับระบบการศึกษา

การศึกษาในอิสลามนั้นไม่ใช่แค่การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์หรือทักษะจากชนรุ่นหนึ่งไปยังชนอีกรุ่นหนึ่งเท่านั้น  แต่ระบบการศึกษาของอิสลามนั้นมีความหมายที่กว้างขวางและครอบคลุมทุกด้าน ถือได้ว่าอิสลามนั้นมองว่า การศึกษาเป็นกระบวนการที่อบรมบ่มเพาะสติปัญญา ร่างกายและจิตวิญญาณ เพื่อผลิตมนุษย์ที่สมบูรณ์กันเลยทีเดียว

    การศึกษาในอิสลามจะมีความหมายที่ครอบคลุมดังต่อไปนี้

 1. ดัรบียะฮ์ หมายถึง การอบรม และการขัดเกลาจิตใจ
 2. ตะอ์ลีม หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ทั้งความรู้ทางสาสนาและความรู้ทางโลก
 3. ตะอ์ดีบ หมายถึง การอบรมบ่มนิสัยให้มีซึ่งคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงระเบียบวินัย

     การศึกษาของอิสลามนั้นถือว่าจะมีลักษณะที่เฉพาะครอบคลุมดังนี้

 1. เป็นการศึกษาตลอดชีพ
 2. เป็นการพัฒนาทุกส่วนของความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิญญาณ สติปัญญา ร่างกาย และสังคม
 3. เป็นการสนองตอบวัตถุประสงค์ของการสร้างมนุษย์ ตามความเชื่อของอิสลาม นั้นคือเพื่อเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นตัวแทนของพระองค์บนผืนแผ่นดิน
 4. ทำให้สมาชิกของสังคมมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงมีความเจริญรุ่งเรือง

      เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของระบบการศึกษาของอิสลาม

–  บุรฮานุดดีน อัล ซัรนูญี  ไกล่าวไว้ว่า การศึกษาในอิสลามมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. แสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์
  2. เพื่อชีวิตในอนาคต
  3. เพื่อขจัดความไม่รู้
  4. เพื่อที่จะพิทักษ์และรักษาศาสนา และ การคงอยู่ของอิสลาม

–  อัลเฆาะซาลี  ได้กล่าวไว้ว่า  การศึกษามีวัตคถุประสงค์เพื่อที่จะจรรโลงไว้ซึ่ง อัคลาก (จริยธรรม) ที่ดี และเพื่อที่จะได้ขจัดซึ่งความไม่รู้

–  อิบนุ   คอนดูน  ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาของิสลามมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ให้นักเรียนได้สามารถที่จะวางแผนเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของสังคม
 2. การเรียนนั้นเป็นการที่แสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากความรู้ที่ได้มาจากประสาทสัมผัส
 3. การเรียนมีส่วนช่วยในการพัฒนบุคลิกนิสัยให้สอดคล้องกับศาสนา เพรราะจะทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข
 4. การเรียนนั้นจะทำให้นักเรียนได้มั่นใจกับวิถีในการดำเนินชีวิต

โดยสรุปแล้ว เป้าหมายของการศึกษาในศาสนาอิสลามนั้นมีมากมาย แต่เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาในระบบของการศึกษาอิสลามนั้นคือการที่จะสร้างมนุษย์ให้จงรักภักดีและเคารพภักดี (อิบาดะฮ์)และการที่เป็นผู้แทนของพระองค์บนแผ่นดิน และมองว่าการที่จะทำให้มนุษย์เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ได้นั้นคืออิสลาม และการที่จะรู้จักรวมถึงเข้าใจในอิสลามได้จะต้องอาศัยการศึกษาเท่านั้น

    หลักสูตรของการศึกษาในระบบอิสลาม

 1. จะมีความเกี่ยวข้องกับการศัทธาในความเอกภาพของอัลลอฮ์ (เตาฮีด)
 2. เกี่ยวเนื่องกับศาสนา
 3. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์
 4. สอดคล้องกับทุกชีวิตบนผืนแผ่นดิน

        ระบบการศึกษาของศาสนาอิสลาม

 1. ระบบการศึกาแบบดั้งเดิม หรือ เรียกอีกอย่างว่า ระบบการศึกษาศาสนา การศึกษาในระบบดั้งเดิมนี้จะเน้นหนักในเรื่องของศาสนา โดยจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนศรุทธาต่อ อัลลอฮ์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจและนำศาสนามาเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิต และยอมรับว่าวะหยู(คำวิวรณ์) จะเป็นแหล่งที่นำมาซึ่งสัจธรรม
 2. ระบบการศึกษาสมัยใหม่ นั้นเป็นระบบการศึกษาที่ได้แยกออกมาจากการเมือง เป็นระบบการศึกษาที่ได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญาตะวันตกและปรัชญาเซคคิวลา สำหรับการศึกษาในระบบนี้นั้น จะไม่ยอมรับว่าวะหยู(คำวิวรณ์) นั้นคือแหล่งที่มาของความรู้ แต่จะยอมรับว่าความรู้ที่ได้มานั้นเป็นความรู้ที่ได้มาจากวิทยาศาสตร์มาจากสมมุติฐานต่างๆ ที่ได้รับการทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้วเท่านั้น

แต่ในปัจจุบันนั้นการบูรณาการศึกษาที่สมบูรณ์แบบค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยาก เพราะหลักสูตร หนังสือ แบบเรียน วิธีการสอน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ของระบบศึกษาในอิสลามนั้น จะต้องวางอยู่บนพื้นฐานของอิสลาม  ทำให้ยังมีระบบการศึกษาในบางจุดที่หละหลวมไปกับองค์ความรู้ที่นักเรียนควรได้ในการใช้ชีวิตในสังคม ความพยายามในการที่จะบูรณาการศึกษาจึงควรที่จะต้องมีอย่างต่อเนื่อง นักปราชญ์ชาวมุสลิมและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการแก้ปัญหาต่างๆของการศึกษา  และร่วมมือกันสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับอิสลามและสังคม เพื่อที่จะนำมราวึ่งอารยธรรมที่รุ่งเรืองแก่สังคมมุสลิม