Interactive Learning การศึกษาที่ผู้เรียนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์

       Interactive learning คือ การศึกษาในแนวที่ผู้เรียนนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนผ่านรูปแบบต่างๆ ที่สามารถ “ตอบได้” กับผู้เรียน หรือเรียกง่ายๆสำหรับการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ว่า “การเรียนรู้แบบตอบโต้” นั้นเอง ซึ่งหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญของการเรียนรู้ในรูปแบบตอบโต้นั้น คือ “ข้อมูลข่าวสาร” และรวมไปถึงรูปแบบในการที่จะออกแบบสื่อการสอนที่ทำให้ดึงดูดใจผู้เรียน สิ่งนี้จะสามารถที่จะทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดความรู้สึกที่อยากจะเรียนมากยิ่งขึ้น อยากเรียนรู้มากขึ้นไปอีก

โดยที่การเรียนรู้ในแบบตอบโต้นั้น ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ ผ่านการใช้งานจากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่สามารถทำให้เกิดการตอบโต้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนได้อย่างสะดวกสบาย และในปัจจุบันการเรียนรู้ในรูปแบบนี้นั้นมักที่จะเกิดการเจริญเติบโตขึ้นตามเทคโนโลยีดิจิตอล ที่พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากในโลกยุคนี้

                กิจกรรมการเรียนรู้แบบตอบสนองคืออะไร ?

กิจกรรมการเรียนรู้แบบตอบสนอง คือ การนำเอาการศึกษาที่ออกแบบให้มีคู่มือ สำหรับการแจกให้แก่ผู้เรียนความรู้โดยตรงของเนื้อหาและวัตถุดิบที่พวกเขาได้ถ่ายทอดในหลักสูตรของเนื้อหาโดยทั่วไป การเรียนรู้แบบตอบสนองยังสามารถเรียกได้อีกอย่างว่า การเรียนรู้ในเชิงประสบการณ์ โดยผ่านการศึกษาผู้ใหญ่ในเชิงตอบสนอง ผู้เรียนนั้นจะได้รับการกลับเข้ามาเกี่ยวข้องในการถ่ายทอดกระบวนการแทนที่การรับข้อมูลข่าวสารในเชิงเฉื่อยชาในลักษณะวิธีการบรรยายแบบเก่าโบราณ

                เหตุผลสำหรับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงตอบสนอง

เรานั้นมักจะรู้แต่วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะสอนง่ายกว่าในบรรยากาศของห้องแล็บ ในขณะที่ผู้เรียนนั้นสามารถที่จะเรียนรู้ในการแก้ปัญหาโดยผ่านเทคนิคที่วางไว้ เครื่องมือ การบรรยาย และการนำทาง สิ่งที่เหมือนกันที่เห็นในปัจจุบันนั้นเป็นจริงในศิลปะ และขอบเขตเนื้อหาวิชาการทางด้านมนุษย์วิทยา เมื่อนักศึกษาได้จัดแจงในกระบวนการศึกษาในเชิงบวก พวกเขาเรียนรู้มากขึ้น และการเรียนรู้เหล่านั้นจะมีความมั่นคงมากและในระยะยาว เมื่อพวกเขาส่งเสริมความรู้ด้วยตัวของเขาเอง นักศึกษากลับกลายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสอนด้วยตัวเองของเขา และดังนั้นเป็นการปรับปรุงทักษะทางความคิดที่เหนือกว่าหรือความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์

ตัวอย่างเทคนิคการเรียนรู้แบบ Active Learning

1.การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด

2.การเรียนรู้แบบร่วมมือ

3.การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน

4.การเรียนรู้แบบใช้เกม

5.การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ

6.การเรียนรู้แบบโต้วาที

7.การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ

8.การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย

9.การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา

10.การเรียนรู้แบบเขียนจดหมายข่าว

11.การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก

12.การเรียนรู้แบบเขียนผังความคิด

ข้อควรระวัง

1.เนื่องจากการเรียนรู้ในรูปแบบนี้นั้น มีรากฐานมาจากแนวความคิดทางการศึกษาที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยผู้เรียนนั้นจะเป็นคนสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่เอง ด้วยการนำไปประกอบกับประสบการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะเป็นการนำมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบที่ผิดได้

2.ความตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรมนั้นอาจจะไม่ก่อให้เกิดความตื่นตัวในกิจกรรมทางด้านการรู้คิดเสมอไป

3.กรณีการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบที่ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมค้นพบความรู้ด้วยตนเองนี้ ไปใช้กับการพัฒนาการเรียนรู้ตามลำดับขั้นการเรียนรู้ด้านพุทธพิสัย จะเหมาะกับการพัฒนาในขั้น การทำความเข้าใจ การนำไปประยุกต์ใช้ และการวิเคราะห์ ขึ้นไป มากกว่าขั้นการให้ข้อมูลความรู้

สรุป การเรียนในรูปแบบนี้ มีขึ้นเพื่อเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยมีการนำเอาวิธีการสอนและเทคนิคที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมของผู้เรียน กระตุ้นให้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนนั้นประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา หรือประกอบอาชีพในอนาคต และการเรียนรู้รูปแบบนี้ก็สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน