มาดูกันว่า O-NET กับ A-NET หมายถึงอะไร แล้วแตกต่างกันอย่างไร

เชื่อว่าหลายท่านอาจเคยได้ยินจากเด็กนักเรียนหรือจากข่าวสารทางด้านต่าง ๆ เรื่องการสอบ O-NET , A-NET แต่อาจมีหลายท่านที่ไม่ทราบถึงความหมายและความแตกต่าง วันนี้ เรานำความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะ

O – NET  (Ordinary National Educational Test)  หรือโอเน็ต

โอเน็ต  เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในระดับขั้นพื้นฐาน  สอบเพื่อวัดความรู้รวบยอดของนักเรียนปลายช่วงชั้นของ  6  ภาคเรียน  โดยนักเรียนที่ต้องทำการสอบได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โดยทำการวัดผลจากคะแนนการทดสอบความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้  อันได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โดยจะจัดสอบหนึ่งครั้งต่อปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  วัตถุประสงค์ในการจัดสอบโอเน็ต  เพื่อสรุปผลคะแนนออกมาประเมินว่านักเรียนมีความรู้ในระดับใด และนำผลการทดสอบนั้นไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพทางการศึกษา  ตลอดจนนำผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมดมารวมคะแนนเพื่อประเมินผลระดับชาติ  นอกจากนี้ยังสามารถนำผลการสอบโอเน็ตนี้ไปใช้ร่วมกับการสอบเข้าสถาบันต่าง ๆ อีกด้วย

A – NET  (Advanced National Educational Test)  หรือเอเน็ต

เอเน็ต  เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในระดับขั้นสูง  สอบเพื่อวัดความรู้ขั้นสูง  6  ภาคเรียน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เท่านั้น  โดยนักเรียนสามารถนำผลการสอบเอเน็ตนี้ไปวัดผลการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระดับแอดมิดชั่นได้  โดยคะแนนที่สอบนั้นสามารถสอบแล้วเก็บไว้ได้  2  ปี  แล้วเลือกใช้คะแนนที่สูงที่สุด  ดีที่สุด  โดยทำการวัดผลจากคะแนนการทดสอบความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้  อันได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  2  จัดขึ้นในปี 2549 – 2552 ในเดือนมีนาคมของทุกปี  วัตถุประสงค์ในการจัดสอบ  เอเน็ต  เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้คัดผู้เข้าเรียนที่มีความรู้ตรงความถนัดตามสาขาวิชาเรียนต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้ทำการยกเลิกการสอบเอเน็ต  แล้วเปลี่ยนเป็นการทดสอบความถนัดทั่วไป  วิชาชีพและวิชาการ (GAT-PAT) แทน รวมมีการจัดสอบเอเน็ตก่อนจะยกเลิกทั้งหมด 4 ครั้ง

จากข้อมูลเบื้องต้น  เราสามารถสรุปได้สั้น  ๆ ว่า  การสอบโอเน็ตนั้น  จัดขึ้นเพื่อวัดผลประเมินผลนักเรียน            ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  ส่วนการสอบเอเน็ตนั้นจัดสอบเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

เพื่อนำผลคะแนนไปสอบเข้าระดับอุดมศึกษาต่อไป