Rita Pierson

Every Kid N”eeds a Champion

เด็กทุกคนต้องการแชมเปี้ยน

ริต้า เพียร์สัน (Rita Pierson) ถือว่าเป็นตัวอย่างของครูที่เข้าใจนักเรียน ด้วยประสบการณ์สอยมากถึง 4 ทศวรรษ ด้วยเทคนิคการสอนที่เป็นกันเอง สามารถเข้าถึงจิตใจของนักเรียน โดยริต้าให้คำนิยามว่า การที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้นั้นต้องเรียนในสิ่งที่ชอบกับคนที่ชอบนั้น จะทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนยิ่งขึ้น ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และผู้สอนนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง